Български
Политика за приемливо ползване header image

Политика за приемливо ползване


Изложената Политика за приемливо ползване (ППП) има за цел да осигури отговорно използване на мрежата, нейните ресурси, услугите, които се предоставят върху нея и да предотврати проявите, влошаващи или препятстващи нейната използваемост и функционалност. Тя е насочена и  към опазване на обществения имидж и репутация на Еволинк като отговорен доставчик на услуги, отстояващ сигурността, надеждността и неприкосновеността, както на своите системи,  мрежа и услуги, така и на своите клиенти и партньори.


Описаните по-долу правила съставляват политика за използване на системите, мрежата и услугите на Еволинк, която се счита за приемлива. Политиката за приемливо ползване (ППП) в бъдеще може и ще се адаптира към еволюцията на технологиите, възможностите и развитието на глобалната Интернет мрежа.

 1. Общи принципи


  1.1. Клиентът може и следва да използва мрежата и услугите единствено със законни цели и намерения. Използването на системите, мрежата и услугите на Еволинк в нарушение на българското или международно законодателство и възприетите правила е забранено. Това неизчерпателно включва: предаването на авторски материали без съгласието на техния автор, материали, официално смятани като заплашителни, позорящи или неприлични материали, както и такива, които са защитени от търговска тайна, независимо дали Клиентът е запознат или не със съдържанието на материалите или със съответните закони. Освен това използването на Интернет трябва да бъде  в съгласие  с правилата и условията на услугите на Еволинк.
  1.2. Еволинк си запазва правото незабавно и без предизвестие да премахне всеки материал или данни, както и да блокира използването на мрежата и услугите от страна на Клиента, когато тяхното използване или предназначение не отговарят на настоящата ППП.
  1.3. Клиентът е изцяло отговорен за запазването на конфиденциалността на своите пароли и клиентска информация за достъп до мрежата и услугите на Еволинк, както и за сигурността на своята мрежа.
  1.4. Клиентът се задължава да обезщети и предпази Еволинк от всякакви претенции от страна на трети лица във връзка и по повод ползването на мрежата и услугите от страна на Клиента, които са в нарушение на приложими български или международни правни норми и задължителни разпореждания. Клиентът се задължава да поеме защитата и всички съдебни разноски, обезщетения, присъдени суми и такси, включително съответните съдебни такси, присъдени срещу Еволинк по повод на такива евентуални искове. Клиентът се задължава да извести своевременно писмено Еволинк за всеки предявен иск, в който  е въвлечен или за който узнае.
  1.5. Еволинк не съобщава адресите за електронна поща или друга персонална информация за Клиента на трети лица, без предварително писмено разрешение от страна на последния. Изключения се правят единствено в обсега на евентуални съдебни разследвания, на които Еволинк изцяло ще съдейства.

   

  2. Мрежа и услуги


  2.1. Клиентът съзнава, че Еволинк не би могъл да упражнява контрол върху съдържанието на информацията, преминаваща през мрежата на Еволинк. Затова Еволинк не носи по никакъв начин отговорност за съдържанието на което и да е  съобщение преминало през неговата мрежа, независимо дали то е  изпратено от Клиента или от трета страна - потребител на някакви услуги, предоставяни му от самия Клиент.
  2.2. Мрежата и услугите на Еволинк могат да бъдат използвани от Клиента за връзка с други мрежи и услуги като Клиентът се задължава да се съобразява с възприетите правила за ползване на съответната друга мрежа и предоставяните върху нея услуги.
  2.3. В допълнение към горното,  Клиентът е задължен  да  спазва  и  изпълнява  изискванията, съдържащи се в  общоприетите Интернет протоколи и стандарти.
  2.4. Клиентът няма право да нарушава и/или злоупотребява с процедурите за установяване на самоличност или със сигурността на никое устройство, мрежа или запис на друг потребител на мрежата и услугите, както на Еволинк, така и на всяка друга мрежа и услуги, предоставяни от трети страни  (нарушения познати като "cracking" или "hacking"). Клиентът се задължава и да не възпрепятства получаването и ползването на услугите от други потребители на Еволинк, устройства или мрежи, както на Еволинк, така и на трети страни (нарушения познати като "denial of service attacks").
  2.5. Клиентът не може да наблюдава никакви данни, информация или комуникации в чужда мрежа или система без съответно разрешение за това, което надлежно му е предоставено.
  2.6. Клиентът няма право да разпространява неверни данни в Интернет, например под формата на погрешна информация за маршрутизиране (включително, но не само, анонсиране на мрежи, притежавани от друг или резервирани от IANA - Internet assigned Numbers Authority), или погрешна DNS информация.
  2.7. Клиентът се задължава да не подправя IP адреса си, предоставен му от Еволинк, с цел да се прикрие (source IP spoofing) или друга идентифицираща го информация.
  2.8. Клиентът за задължава да не разпространява умишлено файлове, съдържащи компютърни вируси и/или повредени данни.
  2.9. Независимо от гореизложеното, всяко приложение, което претоварва мрежата по какъвто и да е начин, ще се разглежда от Еволинк като разточително и недопустимо. Клиентът се задължава да не използва IP multicast в различие от способите и начините, предоставени му и координирани с Еволинк.
  2.10. Клиент, който накърнява сигурността на системите или мрежата на Еволинк, както и на трети страни, може да бъде подведен под наказателна или гражданска отговорност. Еволинк ще съдейства напълно на всяко разследване срещу лица, заподозрени в престъпни прояви и накърняване на сигурността на системи и мрежи, предприето от компетентните власти.

   

  3. Електронна комуникация


  3.1. Клиентът се задължава да не изпраща електронна поща до лица, които не желаят получаването й. Изрично е забранено да се изпращат непредизвикани и/или непоискани обемисти съобщения ("junk mail" или "spam") от произволен характер (търговски реклами, политически изявления, обяви, и др.) или да се изпращат същите или подобни съобщения до голям брой лица от групи за новини (newsgroups, cross-posting или multiple-posting) – т.нар. "USENET spam".
  3.2. Клиентът се задължава да не препраща или разпространява (генерира) верижни писма и/или злостна електронна поща. Това правило се прилага към всяка Интернет базирана среда за разпространение и към всяко приложение, използващо Интернет по този начин и с тази цел  (напр. usenet news,  факс документи през  Интернет и др.).  Това правило се прилага и когато Клиентът използва сървър на трета страна, за препредаване на своите съобщения.
  3.3. Клиентът се задължава да не подправя заглавната информация на съобщенията, изпращани чрез електронна поща (e-mail headers).