Evolink logo
Bulgarian
Политика за конфиденциалност header image

Политика за конфиденциалност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЕВОЛИНК АД

 

 1. Въведение

ЕВОЛИНК АД отдава голямо значение на поверителността на личните данни на своите клиенти и партньори. Настоящият документ има за цел да Ви информира за начините, по които събираме, използваме, разкриваме, прехвърляме и съхраняваме личните данни, целите на обработване на събраните лични данни и срока на тяхното съхраняване, във връзка с използването на услуги, предоставяни от страна на ЕВОЛИНК АД.

Личните данни, които събираме се контролират от дружеството ЕВОЛИНК АД, което носи отговорност за тях по смисъла и в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), както и Закона за електронните съобщения, Закона за защита на личните данни и останалото приложимо в Р България законодателство.

 

 1. Данни за администратора/ обработващия данни

ЕВОЛИНК АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. Младост-1, бл. 54, вх. 1, ет. 1, ап. 1-2, адрес за кореспонденция в гр. София, кв. Овча Купел, ул. Бързарица № 16В, тел.: +359 2 9691555, Регистрирано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 131350551, електронна поща: office@evolink.com.

Информация за контакт в ЕВОЛИНК АД относно защита на личните данни:

Адрес за кореспонденция: гр. София, кв. Овча Купел, ул. Бързарица № 16В, тел.: +359 2 9691555, електронна поща: dpo@evolink.com.

 

 1. Даване на съгласие и оттегляне на съгласието

ЕВОЛИНК АД събира лични данни от своите клиенти и партньори само и единствено при наличие на свободно дадено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие от тяхна страна.

Предоставянето на лични данни от страна на нашите клиенти е изискване, необходимо за сключването на договор за предоставяне и поддръжка на предлаганите от нас услуги. В случай, че даден потребител не желае да ни предоставя свои лични данни, то това прави невъзможно осигуряването на услуги от страна на ЕВОЛИНК АД.

Нашите клиенти и партньори могат да оттеглят даденото съгласие по всяко време, като оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, извършвано от ЕВОЛИНК АД, основано на даденото съгласие преди неговото оттегляне.

Всеки клиент или партньор на ЕВОЛИНК АД може да оттегли своето съгласие, като се свърже с нас посредством данните ни за контакт, посочени в т. 2 по-горе.

 

 1. Събиране на лични данни

ЕВОЛИНК АД събира лични данни от своите клиенти в следните случаи:

 • Когато е необходимо да бъде направено предварително проучване за наличие на техническа възможност за осигуряване на услуги;
 • За изготвяне и предоставяне на оферта/и;
 • За сключване на договор/и;
 • При първоначално конфигуриране на услугите и в процеса на тяхната поддръжка;
 • За установяване самоличността на лицата, имащи право на достъп до нашите технически обекти и Дейта центрове;
 • За извършване на регистрации в публични Интернет регистри (RIPE, домейн регистри, SSL сертификати и др.) от името и за сметка на клиента;
 • За създаване и обслужване на регистрирани акаунти в нашите Интернет страници;
 • При приемане на онлайн заявки за услуги и онлайн разплащания;
 • При използване на формите за връзка с нас чрез Интернет страниците на ЕВОЛИНК АД.

 

 1. Видове лични данни, които ЕВОЛИНК АД събира и обработва

 Личните данни, които ЕВОЛИНК АД събира и обработва, включват:

 • Име, фамилия, телефонен номер и адрес на електронна поща на представляващите на контрагенти по договор, както и на лицата за контакт по всички аспекти на обслужване на договор;
 • ЕГН на лицата, които имат право на достъп до оборудване в нашите Дейта центрове и за сключване на договори с физически лица;
 • Адрес по местоживеене и/или адрес за кореспонденция за приемане на поръчки и сключване на договори с физически лица;
 • Трафични данни събирани в процеса на предоставяне на електронни съобщителни услуги;
 • Данни на посетители (име на посетителя и фирма) в обекти на ЕВОЛИНК АД;
 • Видео записи от охранителни системи в дейта центровете на ЕВОЛИНК АД.

 

 1. Цели на обработката на събраната информация

ЕВОЛИНК АД използва събраните лични данни на своите клиенти, за следните цели:

 • Име и фамилия, телефонен номер, адрес и адрес на електронна поща - за комуникация относно подготовка, сключване и изпълнение на договори с ЕВОЛИНК АД, както и за предоставяне на услуги поръчани онлайн през сайтовете на ЕВОЛИНК АД;
 • ЕГН - за идентифициране на лицата, които имат право на достъп до оборудване на клиента, което се намира в някой от Дейта центровете на ЕВОЛИНК АД и за обслужване на поръчки/договори с частни лица;
 • Адрес по местоживеене и адрес за кореспонденция за обслужване на поръчки/договори с частни лица;
 • Трафични данни при предоставяне на електронни съобщителни услуги включващи IP адреси, MAC адреси, email адреси, данни за сесии, протоколи, използвани комуникационни устройства и софтуер - събират се автоматично за осъществяването на електронни съобщителни услуги;
 • Извадки от реална IP комуникация - анализират се при предоставяне на услуги за защита от мрежови атаки с цел превенция и филтриране на атакуващия трафик;
 • E-mail комуникация - анализира се от автоматични системи при предоставяне на услуги за защита от SPAM и компютърни вируси;
 • Нелична информация - за подобряване на предлаганите услуги и за анализ на поведението на посетителите на нашите Интернет страници.

 

 1. Поверителност на личните данни

ЕВОЛИНК АД гарантира, че Вашата лична информация няма да бъде продавана, обменяна, прехвърляна или предавана на която и да е трета страна, по каквато и да е причина, без Вашето изрично съгласие, освен в случай на необходимост да се изпълни Ваша заявка за предоставяне, промяна или прекратяване на услуга, както и в случаите на необходимост от разкриване на информацията на компетентни органи по силата на закон, съдебно решение или друг надлежен акт, и/или ако предоставянето ѝ е необходимо за разкриването на престъпления в Р България и/или в чужбина.

 

 1. Защита на информацията

ЕВОЛИНК АД прилага различни мерки с цел защита на личната информация на своите контрагенти. Използваме най-съвременните технически средства, за да запазим Вашата информация защитена. В рамките на компанията имаме разработени и спазваме строги правила за достъп до личната информация на нашите клиенти и партньори - право да боравят с такава имат единствено служителите, чиито служебни ангажименти налагат работата с лична идентификационна информация, като техният достъп е ограничен само до информацията, от която се нуждаят за изпълнение на необходимите действия по предоставяне и поддръжка на предлаганите услуги и само за времето, през което се налага да я използват.

 

 1. Разкриване пред трети страни

ЕВОЛИНК АД предоставя лични данни  на следните категории получатели:

 • Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на действащото законодателство;
 • Електронни системи за плащане и/или банкови институции във връзка с обслужване на плащания за ползване на услуги, извършени от Вас;
 • Дружества от групата на ЕВОЛИНК АД;
 • Подизпълнители на ЕВОЛИНК АД ангажирани по предоставянето на услуги – единствено данни за контакт с посочени от клиентите лица.

 

 1. Срок на съхраняване на личните данни

ЕВОЛИНК АД съхранява личната информация на своите потребители за периода, който е необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за поверителност, освен ако по закон не се изисква нейното задържане за по-дълъг период.

 

 1. Права на потребителите (субекти на личните данни)

Клиентите на ЕВОЛИНК АД имат следните права, свързани с техните лични данни:

 • Право на достъп: по всяко време имате право да поискате от ЕВОЛИНК АД:
  • Потвърждение за това дали обработваме лични данни, които са свързани с Вас, и ако обработваме такива данни - да получите достъп до тези данни, както и информация относно целите на обработването, категориите лични данни, получателите или категориите получатели, на които ги разкриваме, както и предвидения срок за тяхното съхраняване;
  • Логиката на автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до вас, в случаите на вземане на автоматизирани решения;
  • Източниците на лични данни, включително ако те са от публично достъпен източник;
 • Право на коригиране и изтриване: по всяко време имате право да поискате:
  • ЕВОЛИНК АД да коригира неточните лични данни, свързани с Вас, както и да попълни непълните Ви лични данни, ако има такива;
  • ЕВОЛИНК АД да изтрие свързаните с Вас лични данни при спазване на законовите изисквания за това;
 • Право на ограничаване на обработването: това право може да бъде упражнено при оспорване от Ваша страна на точността на личните Ви данни за срока на проверка на тяхната точност, при неправомерно обработване, ако не желаете данните да бъдат изтрити, а само да бъде ограничено тяхното обработване, ако данните са ненужни за ЕВОЛИНК АД, но Вие ги изисквате за осъществяване на Ваши законни претенции, както и за срока на проверка при възражение срещу обработването от Ваша страна;
 • Право на преносимост на данните: имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили на ЕВОЛИНК АД, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на ЕВОЛИНК АД, когато ЕВОЛИНК АД обработва Вашите данни съгласно договора и е базирано на декларацията Ви за съгласие или на договорно задължение и ако обработването се извършва по автоматизиран начин;
 • Право на възражение: имате право по всяко време да възразите срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, включително срещу профилиране. ЕВОЛИНК АД ще прекрати обработването на Вашите лични данни, освен ако, съобразно конкретната ситуация, съществуват убедителни законови основания за обработването или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Право на подаване на жалба: ако считате, че обработването на Вашите лични данни във връзка с използването на услуги от ЕВОЛИНК АД нарушава Ваши права или законови разпоредби, то моля свържете с нас на посочените в настоящия документ контакти.

Също така, Вие имате право да подадете жалба до надзорния орган по защита на данните в Р България в лицето на Комисията за защита на личните данни:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2

Център за информация и контакти: тел. +359 2 9153518

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

 1. Бисквитки

ЕВОЛИНК АД използва бисквитки с цел оптимизира работата на своите интернет сайтове. Ако желаете, можете да забраните бисквитките, но следва да имате предвид, че ако направите това, е възможно да не сте в състояние пълноценно да използвате някои от функциите на Интернет страниците ни.

На нашите Интернет страници ние използваме и системи за анализиране на поведението на посетителите, чрез утвърдени онлайн услуги като Google Analytics. Информацията която събираме е обобщена и анонимна, като включва данни за операционна система, вид на браузър, Интернет доставчик и др. Тази информация е полезна за нас, за да разберем по-добре потребностите на нашите клиенти, да подобрим функционалностите на своите Интернет страници и да предоставяме по-надеждни и качествени услуги.

 

 1. Деца

ЕВОЛИНК АД не събира и не обработва лични данни на лица под 18 годишна възраст. Ако научим, че неволно сме събрали лична информация на лице на възраст под 18 години, незабавно ще предприемем необходимите стъпки, за да изтрием цялата налична информация, която се отнася до него.

 

 1. Третиране на лични данни в качеството на обработващ лични данни

В качеството си на обработващ лични данни, ЕВОЛИНК АД обработва лични данни от името на администратори на лични данни по силата на сключени писмени договори с тях, които са задължителни за ЕВОЛИНК АД спрямо съответния администратор.

В този случай предметът и срокът на действие на обработването, естеството и целта на обработването, видът лични данни и категориите субекти на данни, задълженията и правата на администратора и на обработващия лични данни, се уреждат в писмения договор, сключен с администратора на лични данни. ЕВОЛИНК АД не се отклонява и не действа извън указанията/възлагането на администратора, не определя нови цели и средства за обработването на данните и не изземва компетенциите на администратора.

В качеството си на обработващ лични данни, ЕВОЛИНК АД:

 • Обработва лични данни само по документирано нареждане на администратора;
 • Поема ангажимент за поверителност на личните данни;
 • предприема всички необходими технически и организационни мерки за осигуряване сигурността на личните данни;
 • Не превъзлага каквито и да е дейности по обработване и не включва други обработващи лични данни лица в обработването, което му е възложено от администратора, без предварително разрешение от него;
 • Информира администратора за всякакви планирани промени за включване или замяна на други лица, обработващи данни, като по този начин дава възможност на администратора да ги оспори;
 • Подпомага администратора, за да се гарантира изпълнението на изискванията за осигуряване на сигурността на личните данни, за уведомяване при нарушения в тяхната сигурност, за извършването на оценка на въздействието и за провеждането на предварителни консултации с надзорния орган (Комисия за защита на личните данни).