Български
News page header image

Полезно

Подходящ ли е един размер за всички? Можем ли да нагодим облака към ДНК на нашата компания?

Да преосмислим универсалния подход към облачната инфраструктура

Облачната компютърна индустрия отдавна работи на допускането, че облачните платформи и решения могат да се прилагат универсално за всеки бизнес или организация. Популярни услуги като AWS, Azure и Google Cloud се представят като решения, които могат да посрещнат нуждите на компании от всички отрасли и размери.

Въпреки това, този опростен подход често не отчита уникалните предизвикателства, работни процеси и цели, които разграничават предприятията. В резултат на това много организации откриват, че популярните готови облачни продукти не разполагат с необходимите възможности за персонализиране на приемлива цена, за да отговорят на техните конкретни бизнес цели. Това води до решения, които са тромави, неефективни и осигуряват разочароваща възвръщаемост на инвестициите.

Последиците от налагането и внедряването на неоптимизирано облачно решение могат да доведат до:

 • Лоша производителност на приложенията, което затруднява и дразни служителите и клиентите
 • По-високи оперативни и миграционни разходи в дългосрочен план
 • Зависимост от допълнителни непредвидени системи и услуги на доставчика
 • Ограничени конкурентни предимства
 • Компромиси със сигурността

Междувременно организациите, които отделят време за проектиране на персонализирани облачни среди, отключват сериозни предимства. Когато технологията се насочи директно към бизнес целите и нуждите на потребителите, тя спира да бъде определящия фактор и разширява възможностите. По-важното е, че персонализираната инфраструктура може бързо да се мащабира в съответствие с възникващите изисквания, вместо да притиска бизнес процесите в тесни рамки.

Ключът е към възприемането на облака да се подходи не като към готова инсталация, а по-скоро като възможност да се проявят конкурентни предимства в бизнес операциите.

 

Дефиниране на нашето корпоративно облачно ДНК

Преди да започнат с оценка на доставчици на облачна инфраструктура, организациите трябва задълбочено да анализират уникалните особености на техния бизнес по отношение на информационните технологии. Това бихме определили като корпоративното дигитално ДНК.

Този анализ би включвал идентифициране както на явни, така и на фини аспекти в измерения като:

Бизнес работни процеси

 • Как функционират и се пресичат основните процеси ? Какви са потоците на задачите стъпка по стъпка?
 • Къде хората взаимодействат директно със системите? Какво им трябва от технологията?
 • Как трябва да преминават данните между различните етапи и дейности?

Съхранение и пренос на данни

 • Какви данни се генерират и ползват? Как се структурират и съхраняват?
 • Какви възможности за достъп са необходими и за кого?
 • Колко бърз следва да е достъпа до данните за служители или за клиенти?

Сигурност

 • Какви регулационни и сертификационни изисквания са приложими?
 • Какви протоколи за сигурност трябва да се поддържат?
 • Как гарантираме сигурността на достъпа до облака?

Приложения и ИТ системи

 • Какви персонализирани вътрешни приложения са неразделна част от операциите? Как са били построени?
 • Кои SaaS инструменти на трети страни са от съществено значение? Какви основни задачи изпълняват?
 • Как тези системи си взаимодействат една с друга? Как управляваме достъпа до тях?

Конфигурации на инфраструктурата

 • Какви сървъри и масиви за съхранение на данни работят в момента? Как се поддържат? Как се гарантира постоянната им работоспособност
 • Каква мрежова топология е налична? Как отдалечените офиси и служители достъпват вътрешната инфраструктура?
 • Какви са критичните параметри за производителност и наличност?

Организационни структури

 • Кои екипи за кои системи и процеси отговарят?
 • Какви роли взаимодействат директно с технологията, в ежедневната си работа?
 • Кой се нуждае от достъп до какви данни и инфраструктурни възможности?

Улавянето на тези институционални знания в търговските, техническите и човешки измерения е от решаващо значение за конфигурирането на оптимално ефективни облачни среди. Няма две идентични ДНК карти на организации – уникалността едновременно изисква и позволява персонализирани решения.

Създаване на архитектура отговаряща на нуждите

Мигрирането на налични и наследени системи към облака може да бъде обезсърчаващо. За да направят успешно прехода, ИТ мениджърите трябва да преоценят съществуващата си инфраструктура и да си представят идеална бъдеща архитектура.

Анализ и разбиране на изискванията

Създайте каталог на всички приложения, услуги и работни процеси в компанията. Определете нуждите от сигурност, съответствие и интеграция. Създайте профили на крайните потребители и случаите на употреба. Тези количествени данни разкриват къде е необходимо персонализиране.

Проектиране с концепция за сигурност и мащабируемост

Централизираното управление на идентичността на потребителите е първа и задължителна стъпка за гарантиране на сигурен и гъвкав достъп до данни и системи. Архитектурата на инфраструктурата поддържащата вътрешните и външни услуги следва да има възможност гъвкаво да се разширява без прекъсване на операциите. Планирайте отдалечено архивиране на данните и процеси за възстановяване при нужда.

Използване на специализацията на облачните доставчици, където е приложимо

Като се отклонявате от подхода – един размер, подходящ за всички, се възползвайте от услугите на доставчиците, които отговарят на вашите конкретни нужди. Такива могат да бъдат частни връзки за пренос на данни от облака до офисите на компанията, управляеми услуги за мрежова сигурност, отдалечено архивиране на данни, денонощна поддръжка на български език, специализирани приложения и API, които ускоряват и улесняват бизнес процеси и други.

Непрекъсната оптимизация

Следете данните за използване, разходите, показателите за производителност и обратната връзка от служителите. Възползвайте се от еластичността на облака, за да мащабирате ресурсите нагоре или надолу при необходимост. Автоматизирайте рутинните задачи по управление на облака, където е възможно.

 

Идентифициране на облачни доставчици, отговарящи на изискванията

След като са създали планове за облачна архитектура, ИТ мениджърите могат да се заемат с оценка на възможностите на пазара, за да идентифицират оптималните предложения. Избягвайте детайлни контролни списъци с функции на доставчиците – вместо това преценете как възможностите на облачните платформи съответстват на вашите персонални изисквания.

Например, ако поддържате големи библиотеки от медия файлове, които постоянно се увеличават, дайте приоритет на вариантите предлагащи Object storage решения, които нямат твърд лимит на заделеното за вас дисково пространство.

По същия начин, ако спазването на стриктни протоколи за сигурност и съответствие с регулаторна рамка са вашия приоритет, потърсете заделен частен облак като услуга и се поинтересувайте за възможности за виртуална частна мрежа от вашите офиси до облака.

Целта е да се намери облачна услуга, позволяваща проявление на бизнес логиката - не само абстрактна инфраструктура. Това намалява разходите за интеграция и отключва специализирана функционалност, което прави екипите по-продуктивни и процесите по-ефективни.

Не забравяйте, че в последствие ви предстои постоянен процес на оптимизация, съобразен с развитието и нуждите на вашата организация.

Изводи

 • Отхвърлете идеята за универсални облачни решения, подходящи за всички организации. Вместо това създайте архитектура, съобразена с корпоративната ДНК.
 • Анализирайте задълбочено търговските, техническите и човешките елементи, за да разкриете основни различия и изисквания.
 • Проектирайте облачни среди, фокусирани върху привеждането в съответствие с бизнес целите и нуждите на потребителите.
 • Изберете доставчици въз основа на поддръжка за специализирани случаи на употреба, а не просто на абстрактна инфраструктура.
 • Непрекъснато наблюдавайте сигналите, за да разкриете технически недостиг и да развивате системи, съответстващи на динамичните организационни нужди.

 

Бъдещето на облака не се крие в универсални платформи, а в наистина индивидуални решения, съпоставени едно към едно с корпоративните реалности. Само чрез уникална и адаптивна облачна среда, технологията може да позволи диференциран бизнес успех, а не просто конвенционална инфраструктура. Организациите, които не предприемат това пътуване, са изложени на риск от загуба на конкурентно предимство или изправени пред ескалиращите разходи на неправилно настроени системи. Но онези, които разпознават своята уникална облачна ДНК, могат да изградят облачни архитектури, отключващи непрекъснато оптимизиран потенциал.

 

Всички новини