Български

Case Studies

ЕВОЛИНК ДЕЙТА ЦЕНТЪР

Основа за успешни облачни решения

Кое физическо място и какъв подход да изберем за инсталация и поддръжка на IT системи

arrow
icon

Предизвикателството

Кое физическо място и какъв подход да изберем за инсталация и поддръжка на IT системи?

Стартирайки нова информационна система, приложение или онлайн услуга, компаниите са изправени пред сложния избор за това, къде да бъде разположено това решение. Въпросът стои с пълна сила и за вече работещи решения, които имат нужда от надграждане или разширяване.

Възможните сценарии общо взето се свеждат до следните опции:

 • Да инсталират и поддържат ИТ системата на собствени сървъри в свои помещения в офис на дружеството (on premise)
 • Да колокира свои сървъри в център за данни (data center co-location)
 • Да наеме физически сървъри в център за данни (dedicated servers)
 • Да наеме облачни сървъри от доставчик на публични облачни услуги (cloud server in public cloud)
 • Да наеме частна облачна услуга с изолиран и заделен само за компанията облачен ресурс (private cloud service)

Разглежданите сценарии не покриват случаите от нужда на хостинг на единичен уеб сайт. За тази необходимост подходящият сценарий за почти всички случаи е добре известен – shared public web hosting.

В настоящия анализ разглеждаме по-сложното предизвикателство  за поддържане на по-комплексни и взискателни IT системи. Такива системи могат да бъдат вътрешни за дружеството CRM или ERP системи, публични или вътрешни онлайн услуги, големи онлайн магазини, онлайн игри, справочници, медийни портали, онлайн библиотеки/видеотеки, всякакви други IT системи и уеб приложения, които е необходимо да работят непрекъснато, ефективно и сигурно.

book-a-visit-to-EDCS2 

icon

Решението

При избора на решение следва да си отговорим на множество въпроси и да направим анализ на предимствата и недостатъците на различните сценарии, като ги съобразим с нуждите и изискванията на съответния проект.

Сред тези въпроси са:

 • Имаме ли на разположение необходимия хардуер и персонал, който да го поддържа?
 • Имаме ли необходимост от Интернет връзка с голям капацитет?
 • Имаме ли нужда от ресурси заделени само за нас?
 • Имаме ли регулационни или бизнес изисквания за изолирана среда?
 • Имаме ли нужда от специфични хардуерни компоненти(контрол върху физическия хардуер)?
 • Имаме ли нужда от резервираност на решението?
 • Имаме ли нужда от защита от мрежови атаки?
 • Денонощно ли ще се ползва IT системата и има ли нужда от 24/7 поддръжка?
 • Имаме ли достатъчен финансов бюджет за инвестиции?
 • Имаме ли нужда от гъвкавост (бързо увеличение на ресурси)?

Представяме ви  пример на логическа диаграма на процеса за взимане на решение. Тази диаграма представя основни въпроси, на които трябва да отговорите при взимане на решение за разполагане на вашата информационна система. В зависимост от отговорите ви, ще бъдете насочени към най-подходящата опция за вас – използване на собствени ви сървъри в офиса (on-premise), в център за данни (data center co-location), в публичен облак (public cloud), в частен облак (private cloud) или на наети сървъри (dedicated servers).

Разбира се, диаграмата не е изчерпателна и представя опростена логика, но дава добра илюстрация за алгоритъма на вземане на такъв тип решения.

cloud-dc-decision-making

 

Evolink Data center Sofia 2 предлага решения за:

 • Data Center co-location
 • Public Cloud
 • Private Cloud
 • Dedicated Servers

Като фокус на нашите решения са висока производителност, резервираност и сигурност.

В допълнение клиентите ни могат да се възползват от:

Хибридни решения. Колокиране на собствено оборудване или наемане на облачен ресурс в съчетание с object storage услуга от Еволинк за изнасяне на големи и постоянно растящи масиви от данни.

Интернет достъп с голям капацитет и Cloud connect. Осигуряване на гарантирана Интернет връзка с голям капацитет и ниски времезакъснения. При реализация на вътрешно фирмени ИТ системи, Еволинк е готов да ви осигури директна частна Етернет (Layer 2) връзка от всеки офис на вашата компания до ИТ ресурсите ви в Evolink Data center Sofia 2.

icon

Ползи

Мащабируемост и гъвкавост

Използването на публични или частни облачни услуги в EDCS2 позволява на бизнеса да се адаптира към променящите се изисквания, да мащабира операциите си и да запази водещата си роля в бързо развиващия се пазар.

Ефективност на разходите

Центровете за данни и облачните платформи осигуряват значителни икономии на разходи за бизнеса чрез по-ефективно използване на електроенергия, икономия от мащаба и по-ниски разходи за високоплатен експертен ИТ персонал.

Подобрена сигурност и надеждност

EDCS2 е сертифициран по международни стандарти за информационна сигурност ISO27001. В допълнение компанията предоставя на всички свои клиенти, ползващи услуги в центровете й за данни, защита от мрежови атаки тип DDoS.

Достъпност

Разполагайки информационни системи в EDCS2 или Evolink.Cloud, се повишава достъпността и при отдалечена работа за географски разпръснати екипи. Компаниите могат да се възползват от огромни по капацитет Интернет връзки или частни Етернет връзки към своите офиси.

Възстановяване след бедствие и непрекъснатост на бизнес процесите

EDCS2 и облачните платформи на компанията са проектирани да осигуряват най-висока резервираност на всички компоненти – електрозахранване, климатизация, контрол на достъпа, мрежови връзки, масиви за съхранение на данни и други, с цел да постигне най-висока устойчивост при инциденти и аварии. Дейта центърът на Еволинк е отлична локация за изнасяне на резервни ИТ ресурси в случай, че основните системи на компанията откажат поради някаква причина.

book-a-visit-to-EDCS2